ZNAJDŹ POŁĄCZENIE I KUP BILET   

TABLICZKA PRZYSTANKOWA   

KOMUNIKATY / ...

Oferta Sprzedaży Autobusów

Szanowni Państwo,

PKS Mrągowo Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Giżyckiej 7 w Mrągowie, zaprasza do składania ofert na sprzedaż środków transportu. Przedmiotem oferty są autokary różnych marek. Poniżej przedstawiamy szczegóły:

1. Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży znajduję się w załączniku nr 1 (w/w. środki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).

 

2. Szczegóły dotyczące oferowanych przedmiotów.

Wszelkie informacje dotyczące wymienionych oraz innych oferowanych przedmiotów można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606 880 050, mailowo: info@pks-mrągowo.pl lub w siedzibie sprzedającego (ul. Giżycka 7, Mrągowo).
 

3. Wymagania dotyczące składania ofert.

Pisemne oferty na zakup poszczególnych pojazdów, należy przesłać na adres PKS Mrągowo Sp. z o.o. ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo, najpóźniej do dnia 16.03.2018 r. do godziny 11:00. Zainteresowany kupnem kilku przedmiotów, zobowiązany jest do złożenia oddzielnych ofert na zakup poszczególnych pojazdów. Składana oferta musi zawierać niżej wymienione dane:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby oferenta oraz dane kontaktowe (mail, nr telefonu)
  • oferowaną cenę
  • oświadczenie oferenta, iż w momencie wyboru jego oferty zobowiązuje się do uiszczenia oferowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze jego oferty, a nie wywiązanie się z w/w warunku łączy się z utratą wadium
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
  • datę oraz podpis oferenta
  • potwierdzenie wpłaty wadium

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PKS Mrągowo Sp. z o.o. przy ul. Giżyckiej 7 w dn. 16.03.2018 r. o godzinie 12:00.

 

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata Wadium na konto sprzedającego w kwocie 1000 zł za jedną składaną ofertę dotyczącą konkretnego pojazdu. Sprzedający zastrzega, iż wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie dokona zapłaty za dany pojazd w terminie 14 dni od momentu uzyskania informacji o wyborze jego oferty.
 

5. Oględziny oferowanych pojazdów można przeprowadzić po uprzednim ustaleniu miejsca oraz terminu z Panem Markiem Typa, telefonicznie: 606 880 050 lub mailowo: marek.typa@pks-mragowo.pl.

 

6. Strony wyłączają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, bez podania przyczyn.

 

Oferta Sprzedaży Autobusów - plik do pobrania

08.03.2018, 13:01